Condicions de compra

CONDICIONS DE COMPRA
Actualitzat el 2021.03.20
Versió: 1
La realització d’una comanda i la seva confirmació per part del CLIENT implica l’acceptació plena dels presents termes i condicions de venda, així com la garantia que és major de 18 anys i que té la capacitat legal necessària per a contractar.
És possible que la utilització de certs serveis o la contractació d’alguns béns o serveis estigui subjecte a condicions especials complementàries que requeriran el consentiment exprés i que prevaldran en tot cas sobre les presents condicions generals.
Tots els productes oferts a la botiga en línia de MERVIER CANAL estan dirigits a consumidors finals en els termes i condicions previstos per la Llei de Comerç Minorista i no poden ser venuts a tercers.

VISITA DEL LLOC WEB
Sense necessitat de registrar-se ni de fer cap inscripció ni adquisició, MERVIER CANAL els convida a que realitzin una visita virtual pel nostre lloc web perquè coneguin els nostres productes i serveis.

REGISTRE DELS USUARIS
La utilització dels serveis prestats per MERVIER CANAL i la compra a la web requereix el registre com a usuari a la web. Amb la finalitat de completar el registre s’hauran d’aportar una sèrie de dades personals que hauran de ser veraces i exactes. Pots consultar la nostra política de privacitat en el següent enllaç: https://canal.es/politica-privacitat/

PREUS
Els preus dels productes són els indicats en la descripció que se’ls adjunta. Tots els preus indicats en la descripció de producte s’expressen en la moneda Euro (€) i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (I.V.A.).
Els preus poden canviar en qualsevol moment. No obstant això, els possibles canvis no afectaran els productes dels quals MERVIER CANAL ja hagi realitzat la confirmació d’enviament.

DESPESES D’ENVIAMENT
La compra està subjecta a el pagament de despeses d’enviament, a compte de comprador. Les despeses d’enviament dependran de la destinació i de l’import total de la comanda, les despeses es calculen automàticament i es detallaran al llarg de el procés de compra, podent vostè revisar a quant ascendeixen les despeses d’enviament abans de finalitzar la compra.
Per a qualsevol comanda fora de l’indicat en la botiga en línia (https://canal.es/faqs/), hauran de sol·licitar el càlcul específic de les despeses d’enviament a l’e-mail botiga@canal.es.

ACCEPTACIÓ COMANDES
Un cop realitzat una comanda, li arribarà un missatge confirmant la recepció del mateix, així com informació sobre l’enviament i la facturació de la comanda realitzada.

FORMA DE PAGAMENT
L’adquisició de serveis o productes a través de MERVIER CANAL es pot realitzar mitjançant pagament amb targeta de crèdit / dèbit VISA o MASTERCARD.
Aquestes dades no seran guardats o manipulats per MERVIER CANAL, sinó que seran registrats directament a la passarel·la de pagaments de l’entitat financera o plataforma de pagament corresponent. Per a més seguretat, utilitzem un servei d’autenticació de Comerç Electrònic Segur establert per Visa / Mastercard pel qual usuari s’autentica davant la seva entitat emissora i el comerç s’autentica davant el seu banc adquirent.
A l’efecte de garantir la confidencialitat i integritat de les transaccions, aquestes es realitzen a través de el protocol SSL (Secura Socket Layer) amb claus de seguretat de 128 bits.
En cas que el càrrec no es pugui portar a terme finalment (per qualsevol causa), la comanda quedarà anul·lat automàticament.
Si té qualsevol dubte relatiu a les formes de pagament pot contactar sense cap tipus de compromís amb nosaltres.

DISPONIBILITAT
En cas de no disposar del producte després d’haver realitzat la comanda, MERVIER CANAL informarà l’usuari mitjançant un correu electrònic o per telèfon, i se li donarà l’opció de cancel·lar la totalitat de la comanda o bé de modificar-lo, incloent el reemborsament de l’import corresponent econòmic.

CONDICIONS DE LLIURAMENT
MERVIER CANAL no es farà responsable de la demora en el lliurament de les comandes per causes no imputables a la mateixa, així com per a casos fortuïts o de força major.
El lliurament es realitzarà sempre que es pugui mitjançant transport propi i en cas contrari mitjançant l’empresa de transport logístic que designi MERVIER CANAL en cada moment en funció dels productes adquirits i el lloc de lliurament dels mateixos.
Les zones de repartiment, la seva disponibilitat, el cost de transport i les ofertes de transport gratuït són les publicades a la web en cada moment. Aquestes varien en funció de la categoria de producte i distància.
MERVIER CANAL informarà el CLIENT mitjançant correu electrònic de la data de sortida de la comanda dels seus magatzems.
Per aquesta raó, cal que verifiqui els filtres del seu correu electrònic, per tal que els missatges que rebi de l’adreça electrònica botiga@canal.es arribin sense problemes a la safata d’entrada.
No es podrà realitzar un lliurament per al mateix dia mitjançant la compra a la botiga virtual de MERVIER CANAL. Per lliuraments el mateix dia, haurà de trucar al +34 93 4171053 per confirmar la disponibilitat del producte i del servei.
Totes les comandes fetes a través de la botiga virtual necessiten un temps mínim de preparació de 24h.
En el moment del lliurament de la comanda, el CLIENT haurà de verificar i comprovar l’estat de la mercaderia lliurada, signar l’albarà de lliurament i sol·licitar una còpia al transportista.
En cas d’incidència per falta de mercaderia, manca d’embalums, danys en l’embalatge o altres; el CLIENT haurà d’especificar en els albarans facilitades pel transportista (original i còpia) qualsevol anomalia detectada, signar i notificar aquesta incidència a MERVIER CANAL en un termini màxim de 24 hores següents a la recepció de la comanda.
Qualsevol reclamació relacionada amb el transport notificada amb posterioritat a les 24 hores de la recepció de la comanda, no serà atesa.
El lliurament de la comanda es considera efectuat en el moment en què aquesta és posada a disposició del client i MERVIER CANAL queda eximit de tota responsabilitat de pèrdua, robatori o menyscabament a partir d’aquest moment.
Recomanem que l’usuari indiqui una adreça d’entrega a la qual la comanda es pugui lliurar dins l’horari laboral habitual. Aconsellem, també, indicar adreces on el paquet es pugui mantenir en òptimes condicions, ja que es tracta de productes alimentaris que necessiten un lloc adequat per a una bona conservació.
MERVIER CANAL no serà responsable dels errors o perjudicis causats en el lliurament quan l’adreça de lliurament facilitada pel CLIENT no s’ajusti a el lloc de lliurament desitjat pel mateix.
No s’enviaran comandes a apartats de correus i no s’acceptaran comandes amb dificultat per identificar el destinatari i l’adreça d’enviament.
Quan MERVIER CANAL faci el lliurament en un lloc i durant un horari prèviament concertats i confirmats per l’usuari d’acord amb el que estipula Condicions Generals d’Ús, i aquest no es trobés en aquest lloc durant l’horari prèviament concertat, estarem davant d’una situació de “Absència de l’usuari”.
Davant d’aquesta situació, es deixarà un avís de l’intent de lliurament i la forma d’acordar una nova entrega. Així mateix, MERVIER CANAL es reserva de forma unilateral, la facultat de reintegrar l’import de la comanda a l’usuari, restant en tot cas a l’import corresponent, les despeses que s’haguessin meritat com a conseqüència del transport i / o de la preparació de la comanda per part d’aquesta, així com les despeses de devolució.

SERVEI POST VENDA
En cas d’incidència, degudament notificada i aprovada per part de MERVIER CANAL, s’acordarà amb el client la millor via de resolució de la mateixa.
L’Usuari tindrà dret a reemborsament del preu, de les despeses d’enviament i de les despeses d’enviament de la devolució dels productes defectuosos o dels productes lliurats si no es corresponen amb la comanda realitzada per Usuari, de conformitat amb la legislació aplicable.
MERVIER CANAL no està obligat a indemnitzar l’usuari o a tercers per les conseqüències de l’ús del producte, ja siguin danys directes o indirectes, accidents soferts per persones, danys als béns aliens al producte, pèrdues de benefici o lucre cessant.
Les fotografies dels productes que apareixen al lloc web són propietat de MERVIER CANAL i no són vinculants.

DEVOLUCIÓ
Degut a la naturalesa perible dels productes oferts, únicament en el cas que el producte lliurat es trobi en mal estat o sigui incorrecte, i un cop comprovada la irregularitat per part de Mervier Canal, el client tindrà dret a una devolució del 100% de l’import, inclosos impostos i despeses d’enviament.
Les devolucions i les anul·lacions parcials poden donar lloc a reemborsaments parcials.

DRET DE DESISTIMENT
En compliment de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, MERVIER CANAL els informa que el CLIENT compta amb la possibilitat de desistir de la compra sense necessitat de justificació en el termini màxim de catorze (14) dies naturals a partir de la recepció de la comanda.
El CLIENT podrà exercir el seu dret de desistiment sempre que la seva comanda estigui en procés de preparació i encara no hagi estat enviat, enviant la confirmació de desistiment per escrit a botiga@canal.es indicant en l’assumpte el número de comanda en línia.
NO serà possible exercir el dret de desistiment sobre la base de l’excepció prevista en l’article 103.d) de la Llei 3/2014, Excepcions a el dret de desistiment: El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a :
c) El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.
d) El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
Per exercir el dret de desistiment, el CLIENT ha de comunicar a MERVIER CANAL la seva decisió de desistir de el contracte, bé mitjançant qualsevol tipus de comunicació de tal decisió que permeti acreditar el contingut i recepció de la mateixa per part de MERVIER CANAL, encara que el seu ús no és obligatori. MERVIER CANAL acusarà la recepció de la mateixa sense demora pel mateix mitjà que el CLIENT ha utilitzat per l’enviament d’aquest desistiment.
(Només ha d’omplir i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte)
A l’atenció de CANAL MUNTANER SL – C.MUNTANER 566, 08022 Barcelona i e-mail botiga@canal.es.
Per la present, li comunico que desisteixo de la contractació de la comanda nº…………
Nom de l’CLIENT: ____________________
Domicili de l’CLIENT: ____________________________
Signatura de l’CLIENT (només si el present formulari es presenta en paper):
Data: __________.

POLÍTICA DE REEMBORSAMENT
En cas que s’hagi de fer un reemborsament MERVIER CANAL gestionarà la devolució de l’import abonat mitjançant el mateix sistema de pagament utilitzat pel CLIENT en un termini no superior a 14 dies naturals des de la confirmació d’acceptació de la mateixa per part de MERVIER CANAL.
En cas de tenir problemes amb productes o serveis adquirits en aquesta web pot presentar una reclamació mitjançant la plataforma de resolució de litigis de la Unió Europea. MERVIER CANAL es reserva la potestat de negar-se a acceptar la reclamació presentada a través de la plataforma.

ATENCIÓ A L’USUARI
Per contactar amb MERVIER CANAL per a qualsevol qüestió, pot dirigir-se als nostres Servei d’Atenció a l’usuari mitjançant:
TELÈFON: +34 93 4171053
CORREU ELECTRÒNIC: botiga@canal.es

NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES
Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions fos declarada total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició per no inclosa.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT
Les presents condicions es regeixen de conformitat amb la legislació espanyola. MERVIER CANAL i l’usuari acorden sotmetre les controvèrsies que puguin sorgir en relació a la contractació de productes o serveis objecte d’aquestes Condicions Generals, als Jutjats i Tribunals de domicili de l’Usuari.